Fagskuleutdanning

Fagskuleutdanningar er korte, yrkesretta utdanningar som byggjer på ein yrkeskompetanse, det kan vere fag-/sveinebrev og/eller lang praksis.

Utdanning gir kompetanse som ein kan ta i bruk direkte i arbeidslivet.

Eit fagskulestudie er vanlegvis frå eit halvt til 2 studieår, men det er også fleksible studieformer der ein kan ta enkeltmodular over lenger tid, eller kombinere nettstudie med studiesamlingar.

Du kan lese meir om fagskuletilbodet i Sogn og Fjordane her.

Debra foto A/S