Fag-/sveinebrev for vaksne

Du som er vaksen, kan inngå lærekontrakt som omfattar både

  • Vg3 / opplæring i bedrift i eit lærefag og
  • full eller delvis opplæring i bedrift i programfaga frå Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skule som lærefaget byggjer på.

I dei fleste lærefag er den totale læretida på fire år, enkelte fag har lenger læretid. Tidlegare skulegang og praksis i tilknytning til det aktuelle lærefaget kan godskrivast, og dermed redusere læretida.

Dersom du i løpet av læretida har behov for skulegang, skal du normalt fylgje opplæring organisert spesielt for vaksne. Er du vaksen og har tilstrekkeleg dokumentert praksis i eit lærefag for å gå opp til fag- eller sveineprøve som praksiskandidat, kan du ikkje inngå lærekontrakt med ei lærebedrift.

Du kan lese meir om fag-/sveinebrev for vaksne her.
 

Praksiskandidat

Praksiskandidat er vaksne som har minst 25 % lengre praksistid i eit lærefag enn den fastsette læretida i faget. Praksisen må

  • vere allsidig og dokumentert
  • etter ei samla vurdering dekkje dei mest vesentlege delane av innhaldet i læreplanen for Vg3 / opplæring i bedrift i lærefaget
  • vere godkjend av fylkeskommunen før fag- eller sveineprøva kan avleggjast

Realkompetansevurdering kan ikkje erstatte praksiskravet.

Som praksiskandidat er du friteken for kravet om bestått i fellesfaga for å kunne gå opp til fag- eller sveineprøve, men du må bestå ein eigen eksamen for praksiskandidatar før du kan melde deg opp til fag- eller sveineprøve.

Her er ein modell som syner ulike vegar fram til fagbrev som praksiskandidat (klikk for større versjon):

Her er meir informasjon om praksiskandidatordninga i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

 

Lærekandidat

Som vaksen kan du òg ta sikte på grunnkompetanse i staden for fag-/sveinebrev. Du kan då teikne opplæringskontrakt med ei lærebedrift. På same måte som ungdom vil du få status som lærekandidat.

Aktuelle lenkjer:

Fagopplæring
Opplæringskontor                                                        Opplæringskontoras samarbeidsutval
vilbli.no
Opplæringslova
Forskrift til opplæringslova
Læreplanar
Eksamensoppgåver