Aktuelt

Sommarferie!Ferie!

Frå 8. juli startar vi i Karriere Sogn og Fjordane med ferieavvikling. Vi har redusert bemanning i veke 28 og 29. 

I veke 30 og 31 har vi stengt.  Det vert også redusert bemanning i veke 32 og 33.

Frå veke 34 er vi tilbake for fullt!

Dersom du ynskjer karriererettleiing, kan du registrere deg på nettsida vår, så tek vi kontakt når vi er attende etter ferien.Vi i Karriere Sogn og Fjordane ønskjer alle ein strålande sommar!


Sommarkveld Foto: S.K.Flekke

Sommarkveld Foto: S.K.FlekkeVi har fått prosjektmidlar !

Karriere Sogn og Fjordane har fått 300 000 kroner frå Kompetanse Norge til eit prosjekt som skal løfte kompetansen innan handelsnæringa i Førde.

Amfi, Elvetorget og Coop Nordvest har til saman rundt 700 tilsette i Førde. Dei deltek i prosjektet som er sett i gang av Karriere Sogn og Fjordane i samarbeid med NAV, Sunnfjord utvikling, Førde industri og næring og PRO Vestland opplæringskontor.  

Målet er å auke kompetansen for dei som jobbar i butikkyrket og ikkje har fagbrev.  

– Det er gledeleg at fleire, gjennom ordninga, kan få dokumentert sin kompetanse i salsfaget. Salsfaget har mange arbeidsplassar, og særleg positivt er det at ordninga kan høve for tilsette med både kort og lang arbeidspraksis, seier fylkesdirektør for opplæring Bekka Skaasheim.

Startar med kurs over sommaren

Prosjektet vil våren 2019 kartlegge kompetansen til deltakarane og informere om korleis dei kan ta ei målretta formell opplæring. Prosjektet vil motivere deltakarane til gjennomføring og bevisstgjere næringslivet på verdien av faglært arbeidskraft. I august 2019 vil ein starte opp med eksamensførebuande kurs for tilsette, kombinert med oppfølging på arbeidsplassen. 

Deltakarane i samarbeidet ser positivt på prosjektet for mellom anna å styrke statusen til salsfaget, styrke Førde sin posisjon som handelssenter i Vestland fylke, etablere tettare nettverk mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonane, og å kunne gje ei målretta formell opplæring til den enkelte. 

Foto: Karriere Sogn og Fjordane

Opplæring for vaksne 2019

Kan det vere eit opplæringstilbod som høver for deg??

• Har du lang yrkeserfaring innan eit fag, men manglar formell kompetanse?
• Ynskjer du høgskuleutdanning, men manglar studiekompetanse?
• Måtte du avbryte vidaregåande skule som ung, og ynskjer å fullføre?
• Ynskjer du å få fagbrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse, men er over 25 år?

Då kan vidaregåande opplæring for vaksne vere aktuelt for deg. I boksane under kan du finne ut om du har vaksenrett og få generell informasjon om opplæring for vaksne. Du kan også ringe servicetelefonen vår og få den første rettleiinga.

Ring servicetelefon 404 30 100 måndag–torsdag kl. 12.00–14.00

Du kan òg sende spørsmål til e-post vaksen@sfj.no 

Sjå opplæringtilboda her: http://www.sfj.no/vaksen.334869.nn.html

Nytt tilbod for vaksne som ynskjer rettleiing om opplæring.

Ny teneste for vaksne som ynskjer rettleiing om opplæring

Måndag 17. september opnar Sogn og Fjordane fylkeskommune servicetelefon for vaksne over 25 år.

Tenesta er for vaksne som ynskjer rettleiing om vidaregåande opplæring for vaksne, praksiskandidatordninga, fagbrev for vaksne, karriererettleiing, godkjenning av tidlegare og utanlandsk utdanning og realkompetansevurdering.

Alle vaksne som ynskjer rettleiing eller informasjon om desse spørsmåla, må ringe tlf. 404 30 100, opningstid måndag – torsdag kl. 12.00 – 14.00. Her vil ein få svar på spørsmål og rettleiing vidare.

Dersom ein ynskjer kontakt utanom opningstidene, kan ein nytte e-post vaksen@sfj.no

Sommaren 2018

Ferie!

Frå 2. juli startar vi i Karriere Sogn og Fjordane med ferieavvikling. Vi har redusert bemanning i veke 27 og 28. I veke 29 og 30 har vi stengt.  

Dersom du ynskjer karriererettleiing etter ferien, kan du registrere deg her på sida vår, så tek vi kontakt.

Frå veke 32 er vi tilbake for fullt!

Vi i Karriere Sogn og Fjordane ønskjer alle ein strålande sommar!

 

 Rododendron                                            Foto: S.K. Flekke

 Rododendron                                            Foto: S.K. Flekke

                             

Gratis vidaregåande opplæring for vaksne

Eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 

Gratis vidaregåande opplæring for vaksne

Med atterhald om nok deltakarar, vert det starta praksiskandidatkurs i barne- og ungdomsarbeidarfaget. 

Undervisningsstad Førde/Skei, ca 1- 2 dagar i mnd.   Oppstart januar/februar 2018

Kurset høver for deltakarar med lengre arbeidspraksis i faget, og er retta mot praksiskandidateksamen hausten 2018. Denne dekker den teoretiske delen av fagprøva.

Ta kontakt med Svein Morten Søreide, Mo og Øyrane vidaregåande skule , tlf  57637307/41530905 for nærmare informasjon.

 Alle må søkje elektronisk på www.vigo.no  - vidaregåande opplæring for vaksne

Søknadsfrist 20. januar

Andre fag:

Dersom du ynskjer meir informasjon om moglegheiter og tilbod i vidaregåande opplæring for vaksne, gå inn på www.sfj.no/vaksen , eller ring 57638000 for nærare rettleiing.

 

Godt nyttår frå Karriere Sogn og Fjordane!

Vi vil minne om Chat-funksjon på heimesida vår og at vi har tilbod om gratis karriererettleiing!

Du kan ta kontakt med  karriererettleiar via chat funksjon. Vi har ei opningstid frå kl 09.00-15.00 måndag, tysdag, torsdag og fredag. Om du opplever at du ikkje får svar med det same kan du legge att epostadr. eller mobilnr. eller du kan kontakte oss via registreringa på  heimesida.

Nytt tilbod på Firda vidaregåande skule!

Dette er historisk, eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, NAV og den offentlege tannhelsetenesta skal gje eit tilbod om utdanning til kommande tannhelsesekretærar. Dette skal skje gjennom teori og praksis og er tilrettelagt spesielt for minoritetsspråklege. 

Tannhelsesekretærar.PNG

Ferieavvikling!

Ferieavvikling!

Frå 2. juli startar vi i Karriere Sogn og Fjordane med ferieavvikling. Vi har redusert bemanning i veke 27 og 28. I veke 29 og 30 har vi stengt.  Frå veke 32 er vi tilbake for fullt!

Vi i Karriere Sogn og Fjordane ønskjer alle ein strålande sommar!

 

                               Rododendron                                         Foto: S.K. Flekke

Vidaregåande opplæring for vaksne januar 2017

Opplæring vert gjeve i faga: barne- og ungdom, helsefag, service og samferdsel (les meir utfyllande informsjon under foto)

Opplæring1.jpg

 

Oppstart av gratis vidaregåande opplæring for vaksne januar 2017 – barne- og ungdom, helsefagarbeidar og service og samferdsel

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune tek sikte på å tilby opplæring i følgjande fag frå våren 2017:

1)      Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfaget – programfaga

Opplæringa her byggjer på vg1, og for å starte på vg2 må du ha gjennomført eit relevant grunnkurs eller vg1(GK helse- og sosial/formgjeving før 2006, vg1 helse og oppvekst/design og handverk etter 2006), eller ha tilsvarande realkompetanse. Du får standpunktkarakterar i faga, og avsluttar med tverrfagleg praktisk/munnleg eksamen.

I tillegg til programfaga, treng du faget yrkesfagleg fordjuping. Dersom du dokumenterer minimum 526 t med praksis frå t.d. barnehage, SFO eller assistent i skule, kan du fritakast frå dette. Dersom du ikkje har nok praksis til å få godkjend faget yrkesfagleg fordjuping, vil du òg få opplæring i det faget i form av utplassering i relevant praksisplass.

2)      Vg2 helsearbeidarfaget – programfaga (Denne opplæringa vert sett i gang med atterhald om tilsetjing av lærar)

Opplæringa her byggjer på vg1, og for å starte på vg2 må du ha gjennomført grunnkurs helse- og sosial frå før 2006, vg1 helse og oppvekst etter 2006, eller ha tilsvarande realkompetanse. Du får standpunktkarakterar i faga, og avsluttar med tverrfagleg praktisk/munnleg eksamen.

I tillegg til programfaga, treng du faget yrkesfagleg fordjuping. Dersom du dokumenterer minimum 526 t med praksis frå t.d. pleie, heimebasert tenester eller liknande,  kan du fritakast frå dette. Dersom du ikkje har nok praksis til å få godkjend faget yrkesfagleg fordjuping, vil du òg få opplæring i det faget i form av utplassering i relevant praksisplass.

Gjeld for begge opplæringane:

Inntakskrav: Fullført relevant vg1, eller realkompetanse

Fysiske samlingar kombinert med nettundervisning – samlingar etter avtale med deltakarane ca. 2-3 gonger/mnd.  Undervisningsstad Skei.

Avsluttast desember 2017

Er du praksiskandidat? Opplæringa i vg2-faga kan òg vere aktuell dersom du har mange års praksis i faget og ynskjer å gå opp som praksiskandidat. Da kan du hospitere i programfaga, og melde deg opp til skriftleg privatisteksamen på Vg3-nivå. Sjå meir om praksiskandidatordninga her

Kva er realkompetanse?

Realkompetanse er den samla kompetansen den vaksne har tileigna seg gjennom arbeidsliv, organsisjonar, fritid osv. Realkompetansevurdering har som føremål å anerkjenne den vaksne sin kompetanse vurdert etter læreplanen for faget, uavhengig av kor og korleis kompetansen er tileigna. Vurderinga vert gjennomført som ein fagsamtale med ein fagperson, der den vaksne får syne kva han/ho kan i høve læreplanmåla i faget.

 

3)      Vg1 service- og samferdsel – programfaga (Denne opplæringa vert sett i gong med atterhald om tilsetjing av lærar)

Opplæringa er grunnlag for vg2 sal, service og tryggleik, vg2 IKT servicefag, vg2 reiseliv og vg2 transport og logistikk. Aktuelle fagbrev kan vere kontor og administrasjonsfaget, salsfaget, logistikkfaget, reiselivsfaget.

 

Du får standpunktkarakterar i faga. Ingen eksamen på vg1-nivå.

I tillegg til programfaga, treng du faget yrkesfagleg fordjuping. Dersom du dokumenterer minimum 210 t med praksis frå relevant vg3-fag, kan du fritakast frå dette. Dersom du ikkje har nok praksis til å få godkjend faget yrkesfagleg fordjuping, vil du òg få opplæring i det faget i form av utplassering bedrift.

Inntakskrav: Norsk grunnskule, eller minimum 9 års grunnskule frå utlandet (eller tilsvarande realkompetanse). Opplæringa vert organisert med fysiske samlingar kombinert med nettundervisning – tidspunkt for samlingane etter avtale med deltakarane, 3-4 gonger/mnd. Undervisningsstad høgst sannsynleg i Florø/Førde-området.

Avsluttast i juni 2017

 

Søknadsfrist for alle tre kursa: 30. desember

 

Søknadsfrist for opplæring i andre fag:

Dersom du ynskjer anna opplæring frå hausten 2017, send søknad innan 1. mars.

 

Alle søknader registrerast elektronisk på www.vigo.no  - Vidaregåande opplæring for vaksne

 

Dersom du har søkt tidlegare, gje oss melding dersom du framleis er interessert!

 

Alle vaksne over 25 år som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har rett til gratis opplæring spesielt tilpassa vaksne. Vaksne har òg rett til å få vurdert realkompetansen sin.

Vaksne utan rett kan òg få opplæring, så langt det er plass.

 

Ynskjer du meir rettleiing?

Ring telefon: 57638309/57638024