Karriere Sogn og Fjordane, kontoret i Førde, vert flytta til Storehagen Atrium!

Du er velkommen til Karriere Sogn og Fjordane,  på det nye kontoret i Førde, i Storehagen Atrium!

 

adressa er Storehagen 1 B, Førde, 3. etasje ved opplæringsavdelinga.

Vi vil vere stasjonert der frå den 21. februar 2018. 

Inngang på begge sider av bygget.

Bestilling av time gjer du her

 

Foto:  Ralston & Bau      Følg den oransje fargen opp til 3. etg. så til venstre, til du ser ein "rollup" med Karriere Sogn og Fjordane!

Foto:  Ralston & Bau      Følg den oransje fargen opp til 3. etg. så til venstre, til du ser ein "rollup" med Karriere Sogn og Fjordane!

Foto: S.K. Flekke  

Foto: S.K. Flekke

 

       Helsing Siv

       Helsing Siv

Gratis vidaregåande opplæring for vaksne

Eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 

Gratis vidaregåande opplæring for vaksne

Med atterhald om nok deltakarar, vert det starta praksiskandidatkurs i barne- og ungdomsarbeidarfaget. 

Undervisningsstad Førde/Skei, ca 1- 2 dagar i mnd.   Oppstart januar/februar 2018

Kurset høver for deltakarar med lengre arbeidspraksis i faget, og er retta mot praksiskandidateksamen hausten 2018. Denne dekker den teoretiske delen av fagprøva.

Ta kontakt med Svein Morten Søreide, Mo og Øyrane vidaregåande skule , tlf  57637307/41530905 for nærmare informasjon.

 Alle må søkje elektronisk på www.vigo.no  - vidaregåande opplæring for vaksne

Søknadsfrist 20. januar

Andre fag:

Dersom du ynskjer meir informasjon om moglegheiter og tilbod i vidaregåande opplæring for vaksne, gå inn på www.sfj.no/vaksen , eller ring 57638000 for nærare rettleiing.

 

Godt nyttår frå Karriere Sogn og Fjordane!

Vi vil minne om Chat-funksjon på heimesida vår og at vi har tilbod om gratis karriererettleiing!

Du kan ta kontakt med  karriererettleiar via chat funksjon. Vi har ei opningstid frå kl 09.00-15.00 måndag, tysdag, torsdag og fredag. Om du opplever at du ikkje får svar med det same kan du legge att epostadr. eller mobilnr. eller du kan kontakte oss via registreringa på  heimesida.

Nytt tilbod på Firda vidaregåande skule!

Dette er historisk, eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, NAV og den offentlege tannhelsetenesta skal gje eit tilbod om utdanning til kommande tannhelsesekretærar. Dette skal skje gjennom teori og praksis og er tilrettelagt spesielt for minoritetsspråklege. 

Tannhelsesekretærar.PNG

Jobber du som ufaglært i eit yrke, eller ynskjer du å få vidaregåande opplæring som vaksen? Registrer deg på www.vigo.no, så får du vurdert om du har rett. Enkelte tilbod kan starte opp våren 2018.

Søknadsrutinar for vidaregåande opplæring for vaksne

Alle vaksne over 25 år som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har ved søknad rett til gratis opplæring spesielt tilpassa vaksne. Dei vaksne har til vanleg rett på opplæring fram til ønska sluttkompetanse. Vaksne har òg rett til å få vurdert realkompetansen sin .

Vaksne utan rett kan òg få opplæring, så langt det er ledig kapasitet.

 Du kan søke vidaregåande opplæring for vaksne heile året på www.vigo.no, men for å bli med i inntaket til kurs som startar om hausten, må du registrere deg innan 1. mars. Registrerer du deg før 1. september, kan du få tilbod om opplæring i januar. Ta gjerne kontakt for rettleiing før du søker - sjå kontaktinfo på www.sfj.no

 Kva kan vi tilby opplæring i?

Generell studiekompetanse

Sogn og Fjordane fylkeskommune startar normalt opplæring i fag til generell studiekompetanse i august, men nokre kan òg starte i januar. Opplæringa er gratis og du får låne lærebøker. Kva fag som vert starta opp, kan variere frå år til år. Nettopplæring i nokre fag kan òg verte tilbydd, desse har kontinuerleg oppstart med privatisteksamen to gonger i året.

Yrkesfag

Opplæring i yrkesfag vert starta etter behov hos søkjarane. Har du jobba i eit yrke, eller har stor interesse for eit fag og manglar formell utdanning, kan du søke. Vaksne søker på den sluttkompetansen dei ynskjer å oppnå, og ikkje på konkrete kurs. Ver førebudd på at søknadsprosessentek noko tid. Kvar søknad vert behandla individuelt,  med kartlegging og eventuell realkompetansevurdering av kvar enkelt for å tilpasse opplæringa best mogleg. Ver derfor merksam på tidsfristane.  Opplæringa er gratis og du får låne lærebøker.

Meir informasjon om vidaregåande opplæring for vaksne og realkompetanse

Vidaregåande opplæring for vaksne januar 2017

Opplæring vert gjeve i faga: barne- og ungdom, helsefag, service og samferdsel (les meir utfyllande informsjon under foto)

Opplæring1.jpg

 

Oppstart av gratis vidaregåande opplæring for vaksne januar 2017 – barne- og ungdom, helsefagarbeidar og service og samferdsel

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune tek sikte på å tilby opplæring i følgjande fag frå våren 2017:

1)      Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfaget – programfaga

Opplæringa her byggjer på vg1, og for å starte på vg2 må du ha gjennomført eit relevant grunnkurs eller vg1(GK helse- og sosial/formgjeving før 2006, vg1 helse og oppvekst/design og handverk etter 2006), eller ha tilsvarande realkompetanse. Du får standpunktkarakterar i faga, og avsluttar med tverrfagleg praktisk/munnleg eksamen.

I tillegg til programfaga, treng du faget yrkesfagleg fordjuping. Dersom du dokumenterer minimum 526 t med praksis frå t.d. barnehage, SFO eller assistent i skule, kan du fritakast frå dette. Dersom du ikkje har nok praksis til å få godkjend faget yrkesfagleg fordjuping, vil du òg få opplæring i det faget i form av utplassering i relevant praksisplass.

2)      Vg2 helsearbeidarfaget – programfaga (Denne opplæringa vert sett i gang med atterhald om tilsetjing av lærar)

Opplæringa her byggjer på vg1, og for å starte på vg2 må du ha gjennomført grunnkurs helse- og sosial frå før 2006, vg1 helse og oppvekst etter 2006, eller ha tilsvarande realkompetanse. Du får standpunktkarakterar i faga, og avsluttar med tverrfagleg praktisk/munnleg eksamen.

I tillegg til programfaga, treng du faget yrkesfagleg fordjuping. Dersom du dokumenterer minimum 526 t med praksis frå t.d. pleie, heimebasert tenester eller liknande,  kan du fritakast frå dette. Dersom du ikkje har nok praksis til å få godkjend faget yrkesfagleg fordjuping, vil du òg få opplæring i det faget i form av utplassering i relevant praksisplass.

Gjeld for begge opplæringane:

Inntakskrav: Fullført relevant vg1, eller realkompetanse

Fysiske samlingar kombinert med nettundervisning – samlingar etter avtale med deltakarane ca. 2-3 gonger/mnd.  Undervisningsstad Skei.

Avsluttast desember 2017

Er du praksiskandidat? Opplæringa i vg2-faga kan òg vere aktuell dersom du har mange års praksis i faget og ynskjer å gå opp som praksiskandidat. Da kan du hospitere i programfaga, og melde deg opp til skriftleg privatisteksamen på Vg3-nivå. Sjå meir om praksiskandidatordninga her

Kva er realkompetanse?

Realkompetanse er den samla kompetansen den vaksne har tileigna seg gjennom arbeidsliv, organsisjonar, fritid osv. Realkompetansevurdering har som føremål å anerkjenne den vaksne sin kompetanse vurdert etter læreplanen for faget, uavhengig av kor og korleis kompetansen er tileigna. Vurderinga vert gjennomført som ein fagsamtale med ein fagperson, der den vaksne får syne kva han/ho kan i høve læreplanmåla i faget.

 

3)      Vg1 service- og samferdsel – programfaga (Denne opplæringa vert sett i gong med atterhald om tilsetjing av lærar)

Opplæringa er grunnlag for vg2 sal, service og tryggleik, vg2 IKT servicefag, vg2 reiseliv og vg2 transport og logistikk. Aktuelle fagbrev kan vere kontor og administrasjonsfaget, salsfaget, logistikkfaget, reiselivsfaget.

 

Du får standpunktkarakterar i faga. Ingen eksamen på vg1-nivå.

I tillegg til programfaga, treng du faget yrkesfagleg fordjuping. Dersom du dokumenterer minimum 210 t med praksis frå relevant vg3-fag, kan du fritakast frå dette. Dersom du ikkje har nok praksis til å få godkjend faget yrkesfagleg fordjuping, vil du òg få opplæring i det faget i form av utplassering bedrift.

Inntakskrav: Norsk grunnskule, eller minimum 9 års grunnskule frå utlandet (eller tilsvarande realkompetanse). Opplæringa vert organisert med fysiske samlingar kombinert med nettundervisning – tidspunkt for samlingane etter avtale med deltakarane, 3-4 gonger/mnd. Undervisningsstad høgst sannsynleg i Florø/Førde-området.

Avsluttast i juni 2017

 

Søknadsfrist for alle tre kursa: 30. desember

 

Søknadsfrist for opplæring i andre fag:

Dersom du ynskjer anna opplæring frå hausten 2017, send søknad innan 1. mars.

 

Alle søknader registrerast elektronisk på www.vigo.no  - Vidaregåande opplæring for vaksne

 

Dersom du har søkt tidlegare, gje oss melding dersom du framleis er interessert!

 

Alle vaksne over 25 år som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har rett til gratis opplæring spesielt tilpassa vaksne. Vaksne har òg rett til å få vurdert realkompetansen sin.

Vaksne utan rett kan òg få opplæring, så langt det er plass.

 

Ynskjer du meir rettleiing?

Ring telefon: 57638309/57638024
Roger Kjærgård, forelesar på rådgjevarsamlinga 2016

Rådgjevarane i grunnopplæringa og vidaregåande skule var samla på Skei med forelesing om, òg godt arbeid innan karriererettleiing. Det vart òg informert om nye innsøkingsrutiner, informajon om dette vert lagt ut på sfj.no.  Hovudforelesninga v/ Roger Kjærgård var spennande, der han presenterte godt fagstoff mellom anna hovudlinene frå NOU 2016: 7 Høyring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn. Rådgjevarane på ungdonsskulane og vidaregåande skule + PPT jobba saman i grupper med bruk av DOTS-modellen Eit gruppearbeid som skal arbeidast vidare med framover. 

Roger Kjærgård

Lenkje til presentasjonen til Roger Kjærgård.   

Og til presentasjonane om innsøkingsrutinane 

Rådgjevarsamlinga 2016 på Skei 1. og 2. nov. nærmar seg. Her finn du meir informasjon

IMG_2074.jpg

Rådgjevarsamling 2016 på Skei 1. og 2. nov

I år er den årvisse rådgjevarsamlinga lagt til Thon Hotel Jølster på Skei 1. og 2. november. Vi fortset arbeidet med karrierettleiing, karrierekompetanse og karrirerlæring som vi starta opp på samlinga i fjor. I år har vi vore så heldige og fått Roger Kjærgård til å leie oss gjennom første dag av samlinga. Han var den første som har teke doktorgrad på karriererettleiing i Noreg, og han leia òg ekspertutvalet som laga NOU "Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn". Denne er no ute på høyring. På bildet leverer han rapporten til kunnskapsministeren.

I tillegg vert det informasjon om innsøking til vidaregåande opplæring, og gjennomgang av nokre nye søknadsrutinar.

Programmet finn du her

Påmeldingsfristen er dessverre ute.

Stor påmelding til kompetansehevingstiltak for lærarar som underviser minoritetsspråklege elevar og vaksne.

Nærare 70 deltakarar på kurset: Heilskapleg opplæring for minoritetsspråklege elevar/vaksne med lite skulebakgrunn v/ professor og forskningssjef Berit Berg, NTNU. Det er særleg god påmelding frå lærarar som underviser i den kommunale vaksenopplæringa, saman med lærarar frå vidaregåande opplæring.

Litt om førelesaren:
Berit Berg er professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU, og forskingssjef ved NTNU Samfunnsforsking. Ho har fagbakgrunn som sosiom og sosiolog, med doktorgrad i sosialt arbeid.

Ho har lang erfaring frå forsking og forskingsleiing av prosjekt innanfor velferds- og utdanningsfeltet, med innvandring, barnevern og sosialfaglege problemstillingar som hovudtema. Ho har evaluert ei rekkje offentlege handlingsplanar og tiltak, deriblant tiltak ovanfor barn og unge. Ho har gjeve ut fleire fagbøker og skrive ei rekkje forskingsrapportar og fagartiklar.

Ho har forska på innvandrarrelaterte problemstillingar sidan tidleg på 1980-talet, og har leia ei rekkje større forskingsprosjekt innanfor området innvandring, integrasjon og mangfald, m.a. i Flora kommune.

 

Påmeldingsfristen er dessverre ute

 

 

 

 

Innhaldsrik næringsreise 2016

På lenkja under kan du lese om næringsreisa vi arrangerte no i september 2016

http://www.sfj.no/innhaldsrik-naeringsreise-2016.5916505-339464.html

Her ser vi Sveinung Alværn (rådgjevar, Eid ungdomsskule) som er med på omvising på Ervik Havfiske, MS Frøyanes som er «verdas største linebåt». På biletet ser vi lina og den blå snora som fiskekrokane er festa til, i eit ryddig og nøyaktig system. Fartøyet har lærlingar i fleire yrkesfag.