Nytt tilbod for vaksne som ynskjer rettleiing om opplæring.

Ny teneste for vaksne som ynskjer rettleiing om opplæring

Måndag 17. september opnar Sogn og Fjordane fylkeskommune servicetelefon for vaksne over 25 år.

Tenesta er for vaksne som ynskjer rettleiing om vidaregåande opplæring for vaksne, praksiskandidatordninga, fagbrev for vaksne, karriererettleiing, godkjenning av tidlegare og utanlandsk utdanning og realkompetansevurdering.

Alle vaksne som ynskjer rettleiing eller informasjon om desse spørsmåla, må ringe tlf. 404 30 100, opningstid måndag – torsdag kl. 12.00 – 14.00. Her vil ein få svar på spørsmål og rettleiing vidare.

Dersom ein ynskjer kontakt utanom opningstidene, kan ein nytte e-post vaksen@sfj.no

Sommaren 2018

Ferie!

Frå 2. juli startar vi i Karriere Sogn og Fjordane med ferieavvikling. Vi har redusert bemanning i veke 27 og 28. I veke 29 og 30 har vi stengt.  

Dersom du ynskjer karriererettleiing etter ferien, kan du registrere deg her på sida vår, så tek vi kontakt.

Frå veke 32 er vi tilbake for fullt!

Vi i Karriere Sogn og Fjordane ønskjer alle ein strålande sommar!

 

  Rododendron                                            Foto: S.K. Flekke

 Rododendron                                            Foto: S.K. Flekke

                             

Gratis vidaregåande opplæring for vaksne  - ledige plassar frå hausten 2018

Studieførebuande.PNG

 

Alle vaksne over 25 år som har fullført grunnskule, men ikkje  vidaregåande opplæring, har ved søknad rett til gratis opplæring spesielt tilpassa vaksne. Dei vaksne har til vanleg rett på opplæring fram til ønska sluttkompetanse. Vaksne har òg rett til å få vurdert realkompetansen sin .

Vaksne utan rett kan òg få opplæring, så langt det er ledig kapasitet.

Du søker vidaregåande opplæring for vaksne på www.vigo.no  – vidaregåande opplæring for vaksne/realkompetansevurdering. Alle nye søkjarar vert kalla inn til samtale, m.a. for å kartleggje kva fag kvar enkelt treng.

Under finn du informasjon om dei opplæringstilboda der det er ledige plassar. Dersom du har andre spørsmål knytt til vidaregåande opplæring for vaksne, kan du ringe 57638309 eller 57638024.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har ledige plassar i desse faga:

Fag til generell studiekompetanse – nettbasert med samlingar på ettermiddag

Norsk, matematikk 1PY/2PY, historie,  naturfag, engelsk og samfunnsfag  med undervisningsstad Førde, Eid og Sogndal. Vi tek atterhald om at det vert nok deltakarar til å ha undervisning alle stadene.

Undervisninga er nettbasert med samlingar og avsluttast våren 2019. Det er ei samling ca. kvar tredje veke i kvart fag, og du treng ikkje ta alle faga samtidig, men kan fordele dei over fleire år. Samlingane er på ettermiddagstid, og kan såleis kombinerast med jobb. 

Hafstad vidaregåande skule er ansvarleg for opplæringa. Deltakarane får elevstatus og standpunktkarakterar. Norsk hovudmål har obligatorisk skriftleg eksamen, i andre fag kan du bli trekt ut til skriftleg eller munnleg eksamen.

Viktig: Opplæringa er komprimert og krev god eigeninnsats, i tillegg til god norskkompetanse, digital kompetanse og studieteknikk.

Fellesfag i yrkesfaglege utdanningsprogram

Engelsk, matematikk 1PY, naturfag og samfunnsfag kan òg følgjast av deltakarar som går yrkesfaglege utdanningsprogram. Undervisninga er samordna med tilsvarande fag til generell studiekompetanse, men matematikk og naturfag blir avslutta i november/desember. Ingen fag har obligatorisk eksamen, men deltakarane kan trekkjast ut til eksamen i eitt eller fleire fag.

Alle søknader registrerast elektronisk på www.vigo.no  - vidaregåande opplæring for vaksne/realkompetansevurdering

Frist for å søkje: 1. Mai

Fagsamling for rådgjevarar i grunn-og vidaregåande skule.

Den 24. og 25. april vert det fagsamling for rådgjevarane i grunn- og vidaregåande skule. Samlinga er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Karriere Sogn og Fjordane og Rådgjevarforum. Samlinga vert på Hotell Alexandra i Loen. Det er to tema. Første dag vert tema psykisk helse i skulen. Andre dagen har vi hovudfokus på karriererettleiing.

 Photo by SyhinStas/iStock / Getty Images

Photo by SyhinStas/iStock / Getty Images

Her ligg presentasjonane frå fagsamlinga den 24. og 25. april:  

Forandringsfabrikken       (vi fekk ikkje presentasjon frå dei, men legg ved lenkja)

Arne Holte sin presentasjon kan sendast på e-post til dei som ynskjer det, den vart for stor (402 sider i PDF- format) til å laste opp på sida vår.

Inga Andreassen

Karriere Sogn og Fjordane, kontoret i Førde, er flytta til Storehagen Atrium!

Du er velkommen til Karriere Sogn og Fjordane,  på det nye kontoret i Førde, i Storehagen Atrium!

 

adressa er Storehagen 1 B, Førde, 3. etasje ved opplæringsavdelinga.

Vi vil vere stasjonert der frå den 21. februar 2018. 

Inngang på begge sider av bygget.

Bestilling av time gjer du her

 

 Storehagen Atrium

Storehagen Atrium

 Foto:  Ralston & Bau      Følg den oransje fargen opp til 3. etg. så til venstre, til du ser ein "rollup" med Karriere Sogn og Fjordane!

Foto:  Ralston & Bau      Følg den oransje fargen opp til 3. etg. så til venstre, til du ser ein "rollup" med Karriere Sogn og Fjordane!

 Foto: S.K. Flekke   

Foto: S.K. Flekke

 

        Helsing Siv

       Helsing Siv

Gratis vidaregåande opplæring for vaksne

Eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 

Gratis vidaregåande opplæring for vaksne

Med atterhald om nok deltakarar, vert det starta praksiskandidatkurs i barne- og ungdomsarbeidarfaget. 

Undervisningsstad Førde/Skei, ca 1- 2 dagar i mnd.   Oppstart januar/februar 2018

Kurset høver for deltakarar med lengre arbeidspraksis i faget, og er retta mot praksiskandidateksamen hausten 2018. Denne dekker den teoretiske delen av fagprøva.

Ta kontakt med Svein Morten Søreide, Mo og Øyrane vidaregåande skule , tlf  57637307/41530905 for nærmare informasjon.

 Alle må søkje elektronisk på www.vigo.no  - vidaregåande opplæring for vaksne

Søknadsfrist 20. januar

Andre fag:

Dersom du ynskjer meir informasjon om moglegheiter og tilbod i vidaregåande opplæring for vaksne, gå inn på www.sfj.no/vaksen , eller ring 57638000 for nærare rettleiing.

 

Godt nyttår frå Karriere Sogn og Fjordane!

Vi vil minne om Chat-funksjon på heimesida vår og at vi har tilbod om gratis karriererettleiing!

Du kan ta kontakt med  karriererettleiar via chat funksjon. Vi har ei opningstid frå kl 09.00-15.00 måndag, tysdag, torsdag og fredag. Om du opplever at du ikkje får svar med det same kan du legge att epostadr. eller mobilnr. eller du kan kontakte oss via registreringa på  heimesida.

Nytt tilbod på Firda vidaregåande skule!

Dette er historisk, eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, NAV og den offentlege tannhelsetenesta skal gje eit tilbod om utdanning til kommande tannhelsesekretærar. Dette skal skje gjennom teori og praksis og er tilrettelagt spesielt for minoritetsspråklege. 

Tannhelsesekretærar.PNG

Ferieavvikling!

Ferieavvikling!

Frå 2. juli startar vi i Karriere Sogn og Fjordane med ferieavvikling. Vi har redusert bemanning i veke 27 og 28. I veke 29 og 30 har vi stengt.  Frå veke 32 er vi tilbake for fullt!

Vi i Karriere Sogn og Fjordane ønskjer alle ein strålande sommar!

 

                               Rododendron                                         Foto: S.K. Flekke

Jobber du som ufaglært i eit yrke, eller ynskjer du å få vidaregåande opplæring som vaksen? Registrer deg på www.vigo.no, så får du vurdert om du har rett. Enkelte tilbod kan starte opp våren 2018.

Søknadsrutinar for vidaregåande opplæring for vaksne

Alle vaksne over 25 år som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har ved søknad rett til gratis opplæring spesielt tilpassa vaksne. Dei vaksne har til vanleg rett på opplæring fram til ønska sluttkompetanse. Vaksne har òg rett til å få vurdert realkompetansen sin .

Vaksne utan rett kan òg få opplæring, så langt det er ledig kapasitet.

 Du kan søke vidaregåande opplæring for vaksne heile året på www.vigo.no, men for å bli med i inntaket til kurs som startar om hausten, må du registrere deg innan 1. mars. Registrerer du deg før 1. september, kan du få tilbod om opplæring i januar. Ta gjerne kontakt for rettleiing før du søker - sjå kontaktinfo på www.sfj.no

 Kva kan vi tilby opplæring i?

Generell studiekompetanse

Sogn og Fjordane fylkeskommune startar normalt opplæring i fag til generell studiekompetanse i august, men nokre kan òg starte i januar. Opplæringa er gratis og du får låne lærebøker. Kva fag som vert starta opp, kan variere frå år til år. Nettopplæring i nokre fag kan òg verte tilbydd, desse har kontinuerleg oppstart med privatisteksamen to gonger i året.

Yrkesfag

Opplæring i yrkesfag vert starta etter behov hos søkjarane. Har du jobba i eit yrke, eller har stor interesse for eit fag og manglar formell utdanning, kan du søke. Vaksne søker på den sluttkompetansen dei ynskjer å oppnå, og ikkje på konkrete kurs. Ver førebudd på at søknadsprosessentek noko tid. Kvar søknad vert behandla individuelt,  med kartlegging og eventuell realkompetansevurdering av kvar enkelt for å tilpasse opplæringa best mogleg. Ver derfor merksam på tidsfristane.  Opplæringa er gratis og du får låne lærebøker.

Meir informasjon om vidaregåande opplæring for vaksne og realkompetanse

Vidaregåande opplæring for vaksne januar 2017

Opplæring vert gjeve i faga: barne- og ungdom, helsefag, service og samferdsel (les meir utfyllande informsjon under foto)

Opplæring1.jpg

 

Oppstart av gratis vidaregåande opplæring for vaksne januar 2017 – barne- og ungdom, helsefagarbeidar og service og samferdsel

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune tek sikte på å tilby opplæring i følgjande fag frå våren 2017:

1)      Vg2 barne- og ungdomsarbeidarfaget – programfaga

Opplæringa her byggjer på vg1, og for å starte på vg2 må du ha gjennomført eit relevant grunnkurs eller vg1(GK helse- og sosial/formgjeving før 2006, vg1 helse og oppvekst/design og handverk etter 2006), eller ha tilsvarande realkompetanse. Du får standpunktkarakterar i faga, og avsluttar med tverrfagleg praktisk/munnleg eksamen.

I tillegg til programfaga, treng du faget yrkesfagleg fordjuping. Dersom du dokumenterer minimum 526 t med praksis frå t.d. barnehage, SFO eller assistent i skule, kan du fritakast frå dette. Dersom du ikkje har nok praksis til å få godkjend faget yrkesfagleg fordjuping, vil du òg få opplæring i det faget i form av utplassering i relevant praksisplass.

2)      Vg2 helsearbeidarfaget – programfaga (Denne opplæringa vert sett i gang med atterhald om tilsetjing av lærar)

Opplæringa her byggjer på vg1, og for å starte på vg2 må du ha gjennomført grunnkurs helse- og sosial frå før 2006, vg1 helse og oppvekst etter 2006, eller ha tilsvarande realkompetanse. Du får standpunktkarakterar i faga, og avsluttar med tverrfagleg praktisk/munnleg eksamen.

I tillegg til programfaga, treng du faget yrkesfagleg fordjuping. Dersom du dokumenterer minimum 526 t med praksis frå t.d. pleie, heimebasert tenester eller liknande,  kan du fritakast frå dette. Dersom du ikkje har nok praksis til å få godkjend faget yrkesfagleg fordjuping, vil du òg få opplæring i det faget i form av utplassering i relevant praksisplass.

Gjeld for begge opplæringane:

Inntakskrav: Fullført relevant vg1, eller realkompetanse

Fysiske samlingar kombinert med nettundervisning – samlingar etter avtale med deltakarane ca. 2-3 gonger/mnd.  Undervisningsstad Skei.

Avsluttast desember 2017

Er du praksiskandidat? Opplæringa i vg2-faga kan òg vere aktuell dersom du har mange års praksis i faget og ynskjer å gå opp som praksiskandidat. Da kan du hospitere i programfaga, og melde deg opp til skriftleg privatisteksamen på Vg3-nivå. Sjå meir om praksiskandidatordninga her

Kva er realkompetanse?

Realkompetanse er den samla kompetansen den vaksne har tileigna seg gjennom arbeidsliv, organsisjonar, fritid osv. Realkompetansevurdering har som føremål å anerkjenne den vaksne sin kompetanse vurdert etter læreplanen for faget, uavhengig av kor og korleis kompetansen er tileigna. Vurderinga vert gjennomført som ein fagsamtale med ein fagperson, der den vaksne får syne kva han/ho kan i høve læreplanmåla i faget.

 

3)      Vg1 service- og samferdsel – programfaga (Denne opplæringa vert sett i gong med atterhald om tilsetjing av lærar)

Opplæringa er grunnlag for vg2 sal, service og tryggleik, vg2 IKT servicefag, vg2 reiseliv og vg2 transport og logistikk. Aktuelle fagbrev kan vere kontor og administrasjonsfaget, salsfaget, logistikkfaget, reiselivsfaget.

 

Du får standpunktkarakterar i faga. Ingen eksamen på vg1-nivå.

I tillegg til programfaga, treng du faget yrkesfagleg fordjuping. Dersom du dokumenterer minimum 210 t med praksis frå relevant vg3-fag, kan du fritakast frå dette. Dersom du ikkje har nok praksis til å få godkjend faget yrkesfagleg fordjuping, vil du òg få opplæring i det faget i form av utplassering bedrift.

Inntakskrav: Norsk grunnskule, eller minimum 9 års grunnskule frå utlandet (eller tilsvarande realkompetanse). Opplæringa vert organisert med fysiske samlingar kombinert med nettundervisning – tidspunkt for samlingane etter avtale med deltakarane, 3-4 gonger/mnd. Undervisningsstad høgst sannsynleg i Florø/Førde-området.

Avsluttast i juni 2017

 

Søknadsfrist for alle tre kursa: 30. desember

 

Søknadsfrist for opplæring i andre fag:

Dersom du ynskjer anna opplæring frå hausten 2017, send søknad innan 1. mars.

 

Alle søknader registrerast elektronisk på www.vigo.no  - Vidaregåande opplæring for vaksne

 

Dersom du har søkt tidlegare, gje oss melding dersom du framleis er interessert!

 

Alle vaksne over 25 år som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har rett til gratis opplæring spesielt tilpassa vaksne. Vaksne har òg rett til å få vurdert realkompetansen sin.

Vaksne utan rett kan òg få opplæring, så langt det er plass.

 

Ynskjer du meir rettleiing?

Ring telefon: 57638309/57638024
Roger Kjærgård, forelesar på rådgjevarsamlinga 2016

Rådgjevarane i grunnopplæringa og vidaregåande skule var samla på Skei med forelesing om, òg godt arbeid innan karriererettleiing. Det vart òg informert om nye innsøkingsrutiner, informajon om dette vert lagt ut på sfj.no.  Hovudforelesninga v/ Roger Kjærgård var spennande, der han presenterte godt fagstoff mellom anna hovudlinene frå NOU 2016: 7 Høyring Karriereveiledningsutvalgets sluttrapport Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn. Rådgjevarane på ungdonsskulane og vidaregåande skule + PPT jobba saman i grupper med bruk av DOTS-modellen Eit gruppearbeid som skal arbeidast vidare med framover. 

Roger Kjærgård

Lenkje til presentasjonen til Roger Kjærgård.   

Og til presentasjonane om innsøkingsrutinane